• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

XLVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego


XLVIII  Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego,  odbędzie się 30 czerwca 2014r  ( poniedziałek)  o godz. 10 00   w Sali Posiedzeń Rady Powiatu  Gostynińskiego  ul. R. Dmowskiego 13.  

Czytaj więcej...

XLVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 595 z póź.  zm. ) XLVII  Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego,  odbędzie się 28 kwietnia 2013r.  (poniedziałek)  o godz. 1000   w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego ul. R.Dmowskiego 13.  

Czytaj więcej...

Projekt programu ochrony środowiska

Zarząd Powiatu Gostynińskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu "Programu ochrony środowiska Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021(aktualizacja)" raz kieruje go do konsultacji społecznych.

Zawiadomienie wraz z projektem dostępne jest w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu pod adresem:

http://bip.gostynin.powiat.pl/?a=4317

Jednocześnie informujemy, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków dotyczących w/w projektu w terminie 21 dni, licząc od dnia zamieszczenia zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wolontariat w starostwie powiatowym w gostyninie

W związku z realizacją projektu -"Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet:IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zapraszamy chętnych do podjęcia porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o wolontariacie
Regulamin wolontariatu
Formularz zgłoszenia

ZARZĄDZENIE STAROSTY GOSTYNIŃSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 12/2013
STAROSTY GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych    Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (j.t. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin z dnia 23.05.2013r. zarządzam co następuje.

§ 1

    Zarządzam wykonanie na koszt Nadleśnictwa Gostynin zabiegów chemicznych mających na celu ograniczenie liczebności brudnicy mniszki (Lymantria monacha) na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, graniczących z Lasami Państwowymi, na terenie gminy Szczawin Kościelny:

-  wieś Budy Kaleńskie – o pow. 73 ha
-  wieś Misiadla – o pow. 7 ha

o łącznej powierzchni 80 ha, wskazanych w załączniku graficznym do wniosku.

§ 2

Termin wykonania zabiegów ustalam na 29 maj – 6 czerwiec 2013r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gostynin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podaje się do wiadomości właścicieli lasów poprzez obwieszczenie.

Starosta Gostyniński
Jan Baranowski

Odwiedzający

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.